mimar sinankastamonupiriSİVASsyriamanastırsivas eskisuriyealayhan14 Eylül
K.T.V.K.Y.K 572 NO'LU İLKE KARARI

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi : 45 3.3.1998
Karar No. ve Tarihi : 572 3.3.1998

Toplantı Yeri
ANKARA

İLKE KARARI

I.ve II. DERECEDE ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDAKİÖRENYERLERİNDE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI ve SERGİLENMESİNE YÖNELİK MEKANLARIN OLUŞTURULMASI

I.ve II. derecede arkeolojik sit alanlarındaki örenyerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ve sergilenmesine yönelik mekanların oluşturulması konusunda Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.10.1997 gün ve 8729 sayılı yazısı ve eki raporların değerlendirilmesi sonucunda;

I.ve II. derece arkeolojik sit alanlarındaki örenyerlerinde açığa çıkarılan taşınır kültür varlıklarının alana yönelik işlevsel ve mekansal bağlarının kurulabilmesine olanak sağlamak üzere mahallinde korunması ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel faaliyetler kapsamında; muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, teşhir - tanzim ve tanıtımlarına yönelik Kültür Bakanlığınca ihtiyaç duyulan kapalı ve açık sergi mekanları ile ziyaretçilere yönelik açık otopark, WC gibi düzenlemelerin bilimsel araştırma ve kazısı tamamlanmış olup yer altı katmanlarında korunması gerekli kültür varlığı bulunmadığı saptanan antik yerleşmenin surdışı alanlarında ilgili Koruma Kurulunun özel izni ile yapılabileceğine,

Uygulama öncesinde örenyerinin yakın çevresinin işlevsel bütünlüğü içinde etkin bir şekilde korunması ve yaşatılmasına yönelik alan kullanım ve düzenleme kararlarını içeren 1 / 500 ölçekli Çevre Düzenleme Projesi ile ön izin alınmasına, buna bağlı olarak düzenlenecek kapalı ve açık mekanların işlev, yerleşme, yapılaşma, estetik ve peyzaj düzenleme koşulları ile kapasitelerinin sergiye konu eserler sergi mekanlarının mahal listeleri ile alana yönelik araştırma, kazı, restorasyon ve çevre düzenleme proje raporları çerçevesinde Koruma Kurulunca belirlenmesine, açık alan düzenlemelerinin onaylı 1 / 200, mimari mekanların 1 / 50 ve daha alt ölçekli uygulama projeleri ile uygulanabileceğine,

Kapalı sergi ve depolama mekanı ihtiyaçlarının restorasyonu tamamlanabilecek mevcut mekanlardan da karşılanabileceğine,

Örenyeri bünyesinde kapalı sergi mekanları bütününden bağımsız olarak ticari mekanlara kesinlikle izin verilemeyeceğine, karar verildi.

Bu sitede bulunan resimler telif hakları güvencesi altındadır. • İzin alınmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz. 

Anı Anıtsal Yapıları Koruma Değerlendirme Ve Yapım  Mimarlık, Restorasyon A.Ş.
Adres:Aziziye Mahallesi Hava Sokak 24/8 Yukarı Ayrancı 06540 Çankaya/Ankara
Tel: 90 312 441 65 53 - Fax: 90 312 441 65 54

e-mail: anitsal@anitsal.com